Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví

Certifikovaný rekvalifikační kurz

Standardní délka kurzu je 120 vyučovacích hodin (plus 4 hodiny na zkoušky). Kurzy budou vypisovány jako patnáctidenní celodenní (dva vyučovací bloky denně) nebo jako třicetidenní - 6 týdnů (jeden vyučovací blok denně - dopolední/odpolední/večerní kurzy). Výuka probíhá na učebně vybavené datovým projektorem, případně počítačem. Školení probíhají vždy od 8:00 do 16:00 hodin, v případě odpoledních kurzů do 18 hodin. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až osm. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení.

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby - stavebnictví - činnost mistra/mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby - stavebnictví - montér suchých konstrukcí. Absolvent zná problematiku výroby ve stavebnictví, orientuje se ve výkresové dokumentaci, zná základní prvky komunikace a řešení konfliktů s partnery a podřízenými. Je připraven na vedení samostatných úkolů. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Umí při práci v obchodě využít základní technické komunikační prostředky, zná technické postupy a zásady.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Principy štíhlé výroby
 • Základy technické dokumentace - porozumění technickým výkresům
 • Principy práce s technikou - ručního nářadí
 • Základní výrobní - stavební postupy
 • Orientace v technologických postupech
 • Základní technické komunikační prostředky
 • Základy vedení týmu a práce s podřízenými
 • Základy komunikace a řešení krizových situací
 • Praktická výuka - stavebnictví / montér suchých konstrukcí - základní školení

Podmínkou účasti na rekvalifikačním kurzu jsou obecné znalosti na úrovni základního vzdělání.

Kurz je rozdělen do 10 výukových modulů dle následujících osnov:

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci, řízení BOZP, systém prevence rizik
  • seznámení s konkrétní základní požadavky BOZP na pracovišti s orientací na úkoly a způsob provedení úkolů
  • seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů
  • požární ochrana: dle vypracovaného a schváleného tématického plánu a časového rozvrhu školení o PO
 2. Principy štíhlé výroby
  • Metoda 5S a její přínos
  • SEIRI (roztřídit)
  • SEITON (srovnat)
  • SEISO (vyčistit)
  • SEIKETSU (systematizovat)
  • SHITSUKE (standardizovat)
 3. Základy technické dokumentace - porozumění technickým výkresům
  • Orientace v technické dokumentaci
  • Základní požadavky na technické výkresy
  • Základy zobrazování
  • Používání technické dokumentace - čtení prováděcích výkresů
 4. Principy práce s technikou - ruční nářadí
  • Nejpoužívanější technické prostředky
  • Přehled podle užití, profesionální x hobby
  • Správný výběr nářadí
  • Správný výběr nástrojů
  • Bezpečné používání technických prostředků
 5. Základní výrobní - stavební postupy
  • Příprava projektu dle zadávací dokumentace
  • Základní desky
  • Postupy - zakládání staveb
  • Systémy zdění
  • Armatury a železné konstrukce
  • Systémy suché výstavby
  • Střešní konstrukce
  • Průmyslová výstavba
 6. Orientace v technologických postupech
  • Zděné konstrukce
  • Panelové konstrukce
  • Montované konstrukce
  • Fasády
  • Zateplení
 7. Základní technické komunikační prostředky
  • Zopakování základních pojmů a ovládání ve Windows
  • Popis a základní ovládání programu MS Word
  • Personální agenda na PC
  • Internet
  • Praktická práce s hypertextovými stránkami - "brouzdání internetem"
  • Elektronická pošta - MS Outlook
  • Základní druhy obchodních dopisů a jejich náležitosti ( poptávka, nabídka, objednávka, reklamace, urgence, upomínka...)
  • MS Excel - tvorba tabulek
  • Výpočty v tabulkách
  • Základní funkce
  • Tvorba grafů
 8. Základy vedení týmu a práce s podřízenými
  • Styly řízení a jejich účinnost
  • Osobnost vedoucího, budování image
  • Formální a neformální autorita vedoucího pracovníka
  • Budování týmu, spolupráce v týmu
  • Efektivní řízení skupinových procesu
  • Motivace a stimulace
  • Desatero motivace pracovníků
  • Hodnoty, hodnocení, motivace
  • Jak provádět hodnocení pracovníků
  • Požadavky na systém hodnocení
  • Emoční management
  • Emoční sebeuvědomění managera
  • Úloha managementu při vedení lidí, organizování a vyjednávání
  • Moderní metody a systémy při vedení lidí
  • Styly vedení
  • Jaký typ vedoucího jsem - cvičný příklad
  • Osobnost vedoucího, budování image
  • Formální a neformální autorita vedoucího pracovníka
  • Pět způsobů jak pomoci lidem - cvičný příklad
  • Motivace a stimulace, co motivuje a nemotivuje
  • Vnitřní motivace - Maslow - potřeby a jejich uspořádání
  • Vnější stimulace - zákon spirálovitého nárůstu potřeb v
  • Jak rozvíjet původcovství - pěšák x původce, pěstování vlastní odpovědnosti
 9. Základy komunikace a řešení krizových situací
  • Efektivní komunikace - zjištění počáteční úrovně komunikačních dovedností s následnou zpětnou vazbou
  • Proces komunikace - vztahová a obsahová složka komunikace. Komunikační schéma
  • Zásady komunikace
  • Verbální a neverbální komunikace - pojmy, důležitost podávaných informací, slovní významy, (výcvik)
  • Zásady pozitivního přístupu a komunikace: užití v různých situacích (I ´m OK - You ´re OK). Věty bez "ne"
  • Výcvik v pozitivní komunikaci a dávání příkazů otázkami
  • Komunikační zlozvyky
  • Jak cvičit empatii a schopnost vcítit se do problémů druhých
  • Vedení rozhovoru - jak řídit diskuzi a být určující v komunikaci
  • Transakční analýza - jak spolu mluvíme
  • Asertivní řešení krizové komunikace: jak reagovat na námitky a jak na kritiku (výcvik)
  • Jak podávat a přijímat kritiku: asertivní přijímání a podávání kritiky
  • Nácvik klíčových komunikačních dovedností (kladení otázek, aktivní naslouchání)
 10. Praktická výuka
  Bude provedena dle specializace školených, případně dle obecných standardů pro strojírenskou výrobu.
  • Úvod do zhotovování sádrokartonových konstrukcí
  Absolvent modulu se seznámí se s materiály a nářadím potřebným k provádění konstrukcí, s druhy, značením, rozměry a vlastnostmi a použitím sádrokartonových desek, s druhy profilů, připevňovacích a spojovacích prostředků, izolací, parozábran, pásek, tmelů, s jejich dopravou a skladováním, s různými druhy povrchových úprav a přehledem konstrukcí ze sádrokartonu. Absolvent bude dále umět číst ve stavební dokumentaci, stanovovat spotřebu materiálu na jednotlivé konstrukce a zavěšováním břemen na konstrukce. V praktické části modulu se naučí základním dovednostem při práci se sádrokartonovými deskami a dalšími prvky technologie.

Absolvent bude dodržovat BOZP a zásady osobní hygieny týkající se těchto činností.

Metodika, učební pomůcky, didaktická technika:

Metodika výuky je založena na výše uvedené osnově, která je pro potřeby lektorů podrobně rozpracována dle jednotlivých kapitol. Všichni lektoři tento kurz vyučují dle této metodiky a je pro ně závazná. V rámci metodiky jsou ke každému bloku vypracovány zkušební příklady, které jsou na konci každého bloku samostatně probírány. Ke každému učebnímu bloku dostává posluchač podkladové materiály k probírané látce vycházející z metodiky výuky. Současně obdrží každý posluchač tištěnou příručku - knihu.
Pro výuku počítačové části probíhá výuka na počítačové učebně jejíž součástí je legální software. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač. K výuce je pro využíván datový projektor.

Požadavky na vyučující:

V průběhu celého kurzu se předpokládá účast jednoho lektora s odbornou praxí výuky více jak 6 měsíců v oblasti školení uvedeného programu.
Požadavky na vyučujícího lektora: minimálně středoškolské vzdělání, praxe 6 měsíců v oblasti školení, podrobné znalosti problematiky. Doporučené požadavky na lektora části IT: certifikát MCP nebo testera ECDL.

Vyhodnocení průběhu a účinnosti vzdělávací akce:

Na závěr účastníci kurzu absolvují test, který je po vyhodnocení podkladem pro udělení rekvalifikačních osvědčení. 70% úspěšnost tohoto testu je podmínkou k udělení rekvalifikačního osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu. Součásti testu bude i praktické vyzkoušení základních úloh probíraných v uvedeném kurzu. Současně posluchači v závěru kurzu hodnotí obsahovou náplň, rozsah, studijní podklady a kvalitu a přístup lektora. Tyto podklady slouží k celkovému vyhodnocení kurzů a tím i k dalšímu zkvalitnění celkové úrovně kurzu.

Dokumenty

Cena

 • 25 900 Kč bez DPH

Délka trvání

 • 18 dnů (144 hodin)

Termíny

Objednávka

Účastníci
Kontaktní údaje

Spolupracujeme

Institut Inpro

Doporučujeme vzdělávací programy CIMA dle certifikace ISO 9001.

Odborná literatura

Computer Media

Doporučujeme využívat IT literaturu a publikační model Videopříruček.

Školení BE-PO-R

Komplexní školení

Zajistíme školení řidičů, bezpečnost práce a požární ochranu.

Projekty Evropské Unie

OPPA

Naše úspěšné aktivity již od roku 2006 v rámci ESF jsou opět aktuální.