ELEKTRIKÁŘ – profesní rekvalifikace

Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Montér elektrických instalací s doplněním na Elektrikáře

Standardní délka kurzu je 160 vyučovacích hodin. Kurzy budou vypisovány jako čtyřtýdenní. Výuka probíhá na učebně vybavené datovým projektorem, případně počítačem a příslušnou IT technologíí, praxe potom v praktických dílnách na připravených modelech lektorů. Školení probíhají obvykle od 8:00 do 16:00. Každý posluchač obdrží zdarma literaturu ke kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až osm.

Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti elektrotechniky, kteří nemají elektrotechnické vzdělání a potřebují si dodělat kvalifikaci pro získání základního oprávnění na samostatnou práci v elektrotechnice (elektrikář).

Tento rekvalifikační kurz umožňuje získat kvalifikaci osoby znalé pro samostatnou činnost (elektrotechnik) v rámci dané organizace. Kurz tedy plně pokryje potřeby firem pro kvalifikované pracovníky v elektrotechnice jako zaměstnanci. Neumožňuje získání živnostenského listu, odpovědné osoby pro vedení činnosti a provozu v elektrotechnické firmě a odpovědného zástupce firmy, pokud neabsolvuje ostatní kvalifikační zkoušky z elektrotechniky.

Je tvořen základním rekvalifikačním kurzem pro pracovní činnost  Montér elektrických instalací (26-017-H) ukončeným státní kvalifikační zkouškou, doplněn tématy do hloubky a praxí. A to tak, aby absolvent získal odborné kompetence vhodné k následnému získání kvalifikace pro práci v elektrotechnice a mohl složit příslušnou zkoušku dle zákona 250/2021 Sb / NV 194/2022 Sb.

Poslední den je potom tvořen opakovacím souhrnným kurzem a následnou kvalifikační zkouškou. Nad rámec uvedeného kurzu budou účastníci skládat zkoušku odborné způsobilosti k výkonu činností na elektrických zařízeních a odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb.

Kurz je vyučován ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Témata kurzu, díky závazné kvalifikaci, obsahují výuku digitálních a počítačových technologií, IT monitoring elektrotechnických zařízení a dálkovou IT správu některých technologií. Současně je jednou z pěti kvalifikací, na které tento kurz připravuje, téma Montér slaboproudých zařízení, který obsahuje nejen slaboproudé technologie a techniky, ale i jejich počítačové instalace, nastavení, monitoring a servis.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:  

(vychází z platného kvalifikačního standardu 26-017-H doplněné o témata dalších dílčích kvalifikací)

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice
 • Používání technické dokumentace a norem při instalacích elektrotechnických rozvodů
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy instalací
 • Provádění elektrických instalací, jejich montáže a zapojování
 • Diagnostikování poruch elektrických instalací
 • PRAXE k uvedeným tématům v ostrém prostředí s možností montáže a zapojování elektřiny
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
 • Bezpečnost při obsluze, ochrana před úrazem a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Kurz standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
 • V případě zájmu je možno uvedený kurz uskutečnit i lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí kurzu dle možností školitelů
 • Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), spolu s praxí na externí technice
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.
 • Výuka probíhá vždy 6-8 hodin denně / 5 dní v týdnu, po vzájemné dohodě účastníků ponecháváme v průběhu kurzu volné dny.
 • Celková délka kurzu je 20 školicích dnů / 4-6 týdnů.
 • Podrobný harmonogram kurzu (termínově dle témat z podrobné osnovy) včetně volných dnů vždy zasíláme před zahájením kurzu.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.