Řízení technických projektů

Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky, případně o další dva dny návazných praktických modulů. Výuka probíhá na učebně vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu. A to v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály.

Kurz je zaměřený na řízení technických projektů v průmyslových odvětvích a jeho vzorovým tématem je příklad rozšíření výrobní kapacity strojírenského podniku. V první třetině kurzu budou účastníci seznámeni nebo si zopakují základy projektového řízení. V další části pak kurz provede účastníky přes jednotlivé projektové fáze a jejich náplně strukturované specificky pro technický projekt.

Účastníci kurzu získají ucelený pohled na řízení technických projektů, porozumí členění technického projektu do jednotlivých fází a budou se orientovat v jejich vstupech, činnostech a výstupech.

Kurz je určen technickým a vedoucím pracovníkům v průmyslových odvětvích a jejich kolegům, kteří se chtějí dozvědět více o zákulisí řízení technických projektů.

Kurz je rozdělen do následujících bloků:   

 • Základy projektového řízení – řízení projektu, přípravná fáze, detailní plánování, realizace, ukončení a vyhodnocení
 • Řízení technického projektu (TP)  – specifické projektové fáze, zainteresované strany a jejich vliv
 • Logický rámec TP – záměr, cíl a výstupy
 • Úvodní koncept TP  – využití stávajících výrobních zařízení, potenciál ve „štíhlé výrobě“, kapacitní propočty a vyčíslení potřebného technického zajištění, investiční příprava, dispoziční řešení
 • Studie TP  – technické specifikace zařízení, stanovení přejímacích podmínek, využití technické standardizace, prevence rizik FMEA, změnové řízení, validační plán
 • Realizace TP – kontrola rozpracovanosti, technická přejímka, instalace, technická a technologická dokumentace, školení pracovníků
 • Náběh provozu – zkušební dávka, ověřovací série, validace nebo verifikace procesu, zahájení provozu, efektivní řešení problémů odstraněním kořenové příčiny
 • Stabilizace a ukončení TP – sledování a vyhodnocení ukazatelů (KPI), předání a ukončení projektu

Pro získání a osvojení si praktických dovedností doporučujeme kurz rozšířit kurz o návazné jednodenní moduly:

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:   

 • Délka kurzu jsou 2 výukové dny, délka případných návazných modulů je jeden den za každý modul.
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů:   Ing. Petr Grešl, Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Michal Bureš, CSc. Ing. Vladimír Bříza, MBA., Ing. Jaroslav Chlouba, Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.