Technické specifikace pro výrobní zařízení

Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu. A to v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály.

Kurz je zaměřený na praktické sestavení zadání pro dodávku výrobního zařízení v podobě technických specifikací jako technické přílohy např. kupní smlouvy. V první polovině kurzu budou účastníci seznámeni se základními postupy při sestavení technických specifikací pro nové výrobní zařízení, ve druhé polovině pak za pomoci lektora zpracují jednoduchou případovou studii zaměřenou na zadání jednoúčelového výrobního stroje.

Účastníci kurzu získají základní přehled nad důležitými procesními kroky a technickými parametry, které by neměli při zadávání nového výrobního stroje opomenout, a budou umět prakticky sestavit technické specifikace pro pořízení nového výrobního zařízení jako nedílnou součást např. kupní smlouvy.

Kurz je určen technickým a vedoucím pracovníkům v průmyslových odvětvích a jejich kolegům, například mistrům, předákům nebo údržbářům, kteří mohou být pořízením nového výrobního zařízení do podniku dotčeni.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:   

 • Investice do nového výrobního zařízení (VZ) – rozhodnutí o investici, vnitřní a vnější aspekty ovlivňující požadavky na VZ
 • Technické specifikace VZ – účel a cíl dokumentu, struktura a práce s ním, sestavení a řízení tvůrčího týmu
 • Rámec zakázky – hlavní prvky, místo, čas a kontaktní osoby
 • Součásti a výrobky – vstupy, proces a výstupy
 • Prostředí – obsluha, fyzikální podmínky, rozměry
 • Požadované funkce – hlavní, informační a ověřovací funkce, reakce, ergonomie, bezpečnost
 • Požadavky na údržbu – standardizace prvků, nářadí, dostupnost, životnost, časová náročnost
 • Energie – typy a příkony energií, energetická náročnost
 • Plán kontrol a přejímek – kritéria pro přejímací body a kontroly rozpracovanosti
 • Značení a dokumentace – rozsah, podoba a náplň dokumentace
 • Manipulace a instalace – požadavky na manipulaci a způsob instalace

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.

Rozsah výuky a organizace výuky:   

 • Délka kurzu je 1 výukový den.
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Petr Grešl, Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Michal Bureš, CSc. Ing. Vladimír Bříza, MBA., Ing. Jaroslav Chlouba, Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.