Kurzy BOZP a PO

Školení jsou primárně určeny pro zaměsskoleni-bozptnance a jejich vedoucí v nejdůležitějších oblastech právních norem a předpisů BOZP. V rámci kurzu se školený zaměstnanec seznámí se základní problematikou, jako jsou např.: Základní právní předpisy a pojmy BOZP a PO, rizika při práci, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, pracovní prostředí a zdravotní péče, evidence a šetření pracovních úrazů, …

Kurz BOZP

 • Hlavní vize společnosti v oblasti BOZP
 • Přehled legislativy
 • Povinnosti zaměstnavatele na poli BOZP – §101-103 ZP
 • Povinnosti vedoucích zaměstnanců na poli BOZP – firemní směrnice
 • Práva a povinnosti zaměstnance na poli BOZP – §106 ZP
 • Práce mladistvých – §243-247 ZP
 • Práce žen – §238-242 ZP
 • Noční práce – §94 ZP
 • Termíny lékařských prohlídek směrnice MZ č. 49/1967
 • Organizace BOZP ve firmě
 • Vnitřní dokumentace BOZP ve firmě
 • Školení z hlediska BOZP – §103, odst. (2)
 • Zápisníky bezpečnosti práce
 • Důvěrníci bezpečnosti práce
 • Odborní pracovníci první pomoci
 • Osobní ochranné pracovní prostředky – §104 ZP
 • Prevence a registr rizik – §102 ZP
 • Kategorizace prací, riziková pracoviště
 • Pracovní úrazy – §105 ZP, NV 494/2001 Sb.
 • Odškodňování pracovních úrazů – §366-379 ZP
 • Alkohol na pracovišti
 • Zákaz kouření ve firmě
 • Práce s nářadím, stroji a zařízeními
 • Svařování
 • Elektrická zařízení
 • Práce ve výškách – NV 362/2005 Sb.
 • Používání žebříků – NV 362/2005 Sb.
 • Manipulace s břemeny – jeřáby, VZV
 • Práce s chemickými látkami
 • Nakládání s odpady, třídění odpadu
 • BOZP při práci v administrativě – NV 361/2007 Sb. §46-48
 • BOZP při práci se zařízením se zobrazovacími jednotkami – NV 361/2007 Sb.
 • Bezpečnostní značky a barvy – NV 11/2002 Sb.
 • Havarijní plánování – evakuační, traumatologický plán
 • Důležitá telefonní čísla

Kurz PO

 • Organizace a zabezpečení požární ochrany
  • Zákon ČNR čís.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška MV ČR čís. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  • Vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
  • Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • Požární bezpečnost staveb
  • Základní pojmy
  • Hořlavost a požární odolnost stavebních konstrukcí
  • Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti, odstupové vzdálenosti, únikové cesty
 • Požární bezpečnost při používání tepelných spotřebičů
  • Požární nebezpečí topných zařízení
  • Instalace a používání topidel a vařičů
  • Možnost vzniku požáru
 • Požární nebezpečí elektro zařízení
  • Příčiny požárů od elektro zařízení
  • Stanovení vnějších vlivů, provádění revizí
  • Elektrická zařízení v požárně nebezpečných prostorech
  • Požární bezpečnost v kabelových kanálech a prostorech
 • Skladování a manipulace s požárně nebezpečnými látkami
  • Hořlavé kapaliny
  • Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů
  • Skladování dřeva
  • Ostatní požárně nebezpečné látky dle požárního nebezpečí
 • Požární nebezpečí vyplývající z technologie výroby
  • Zajištění PO při provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru